Arvot ja asenteet

 

Kuten Himaharjun strategiaa ja toimintaa, myös arvoja ja asenteita määrittää

lapsen etu,

johon perustuen asiakkaamme ovat valinneet tärkeimmiksi arvoiksi;

turvallisuuden, osallisuuden ja yksilöllisyyden

 

Edellisiä mainittuja arvoja tukeaksemme henkilökuntamme on sitoutunut toimimaan arjessa

vastuullisesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoa kunnioittaen, suunnintelmallisesti ja ennakoiden, luontoa kunnioittaen sekä taloudellisen näkökulman huomioon ottaen.

 

Lumihiutaleet

Yksilöllisyys

Arjen normaalien aikataulujen lisäksi mitään automaatiokäytänteitä ei ole, vaan koulunkäynti, harrastukset, arjen velvoitteet jne. suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilölliset ominaisuutensa huomioiden.

Osallisuus

Asiakkaat ovat osallisina paitsi arjen kaikissa toiminnoissa, niin myös kaikissa heitä koskevissa suunnitelmissa ja päätöksentekoprosesseissa.

Turvallisuus

Näkyy monella tavoin jokapäiväisessä toiminnassamme; yksityisyyden kunnioittamisena, ruumiillisena koskemattomuutena, toimintojen ennakoimisena, kiusaamiseen puuttumisena, aikuisten läsnäolona, turvallisena ympäristönä, kirjattuina sääntöinä ja ohjeina.

Öisin käytössämme on sähköinen kulunvalvontajärjestelmä, joka takaa yörauhan sekä Elinantalon että Himaharjun väelle.

Pidämme arvoja yllä keskustelemalla niiden toteutumisesta viikoittaisissa yhteisökokouksissa ja jotta yhdessä valitut arvot eivät muutoinkaan jäisi sananhelinäksi panostamme erityisesti;

 

Moniammatilliseen ja –taitoiseen, työhönsä sitoutuneeseen henkilökuntaan, joka tiedostaa arkielämän sarjaksi kasvatustapahtumia

• Edellistä pidämme yllä jatkuvalla työnohjauksella sekä koulutuksella, johon resurssoidaan sekä lyhyinä päivän koulutuksina että pidempijänteisesti kouluttaen kaikki työntekijät kiintymyssuhdetta korjaavaan DDP-työskentelyyn sekä ratkaisukeskeiseen tapaan toimia arjessa.

• Aikuisjohtoisuuteen > aikuisten läsnäoloon ja tavoitettavuuteen

• Aikuisten oman toiminnan jatkuvaan arviointiin; nuoret samaistuvat aikuisen toimintamalliin

• Selkeään kirjaamis-, tiedotus ja yhteydenpitojärjestelmään

• Yhteisölliseen arjen struktuurin kehittämiseen; yhdessä suunnitellut säännöt ja rajat

• Harkintaan sijoitusvaiheessa, jotta turvalliseen kasvuun tarvittava tasapaino yhteisössä säilyy

• Yksilöllisyyden huomiointiin; koulunkäynti, harrastukset, läheisverkosto jne.

• Vanhempien sekä lähiverkoston tukemiseen ja neuvontaan; yhteydenpito, tiedottaminen, vierailut, avoin ja tavoitteellinen  yhteistyö perheen kanssa

• Porrastettuun asumisjärjestelmään, joka mahdollistaa joustavat järjestelyt ja pienet ryhmät

• Toimiviin ja asiantunteviin lääkäri- ja terapiapalveluihin